Programmering:

INDV Individuelle Datenverar-
beitungs- und Vertriebs GmbH

Moritzhöfen 8b
D-95447 Bayreuth
Tel.: +49 (0) 921 787776 0
Fax: +49 (0) 921 787776 99

www.indv.de

CMS

Riegg & Partner intercorp. GmbH

Kulmbacher Straße 38-40
D-95512 Neudrossenfeld
Tel. +49 (0) 9203 996 0
Fax +49 (0) 9203 686 433

www.intercorp.de

Grafik/formgivning:

Sternsdorff Werbeagentur GmbH

Nibelungenstraße 32
D-95444 Bayreuth
Tel. +49 (0) 921 1627 040
Fax +49 (0) 921 1627 0410

www.sternsdorff.eu

Friskrivningsklausul

1. Webbplatsens innehåll

McRent ansvarar inte för den tillhandahållna informationens aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet. Anspråk på ansvar gentemot McRent som avser skador av materiellt eller immateriellt slag, som har orsakats av användning eller icke användning av den tillhandahållna informationen resp. användning av felaktig eller ofullständig information är uteslutet i den mån det inte går at bevisa att McRent handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. 
Alla erbjudanden sker utan förbindelser och är inte bindande. McRent förbehåller sig rätten att ändra, komplettera, ta bort eller tidvis eller slutgiltigt sluta att offentliggöra delar av eller hela webbplatsen utan särskilt meddelande.

2. Hänvisningar och länkar

Vid direkt eller indirekt hänvisning till främmande webbplatser ("länkar"), som ligger utanför McRents ansvarsområde, ansvarar författaren endast i de fall då författaren har kunskap om innehållet och det är tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användningen av rättsvidrigt innehåll.
McRent förklarar härmed uttryckligen att inget illegalt innehåll fanns på de länkade sidorna vid tidpunkten för upprättandet av länken. McRent har inget inflytande på aktuellt och framtida innehåll eller upphovsrätten för de länkade sidor som har ändrats efter att länken upprättades. Detta konstaterade gäller för alla länkar och hänvisningar på den egna webbplatsen samt för främmande meddelanden i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor. För allt illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, och särskilt för skador som uppstår på grund av användning eller icke användning av sådan information, ansvarar endast leverantören av de sidor som hänvisningen sker till och inte den som via länkar hänvisar till respektive innehåll.

3. Upphovs- och varumärkesrätt

McRent strävar efter att i alla publikationer beakta upphovsrätten för använda ljuddokument, videosekvenser och texter, använda egna bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter samt licensfria bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter.
Alla på webbplatsen nämnda och eventuellt av tredje part skyddade varumärken omfattas obegränsat av prespektive gällande varumärkesrätt och äganderätt för respektive registrerad ägare. Det går inte att enbart utifrån ett omnämnande av varumärken dra slutsatsen att de inte är skyddade av tredje part!
Upphovsrätten för offentliggjorda objekt som McRent själv skapat tillhör McRent. Kopiering eller avändning av sådana bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan McRents uttryckliga godkännande.

4. Dataskydd

I den mån webbplatsen erbjuder möjlighet att ange personlig eller affärsrelaterad information (e-postadresser, namn och adresser) så sker detta uppgiftslämnande från användarens sida uttryckligen på frivillig basis. Ianspråktagande och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåtet - i den mån det är tekniskt möjligt och rimligt - även utan att ovan nämnda information anges resp. vid angivelse av anonyma data eller en pseudonym.

5. Friskrivningsklausulens laga kraft

Denna friskrivningsklausul är en del av den webbplats som hänvisar till denna sida. I den mån delar eller enstaka formuleringar i den här texten inte, inte längre eller inte fullständigt motsvarar gällande lagstiftning, förblir övriga delar av dokumentet med sitt innehåll och giltighet oberörda.

Impressum

Ansvarig for innehållet:

Rental Alliance GmbH
Bolgets säte
Achener Weg 60
D-88316 Isny

Tlf.: +49 (0) 7562 91389 150
(Reservation and Information)
Faks: +49 (0) 7562 91389 160

Internet: www.mcrent.eu
E-post: reservation(at)mcrent.eu

VAT-nr.: DE 813862367
Handelsregister: HRB 621035
Amtsgericht Ulm

Top