Privacy Policy

Dataskydd

Vi glädjer oss över besöket på vår websida och ert intresse för vårt företag och produkter. Vi tar skyddet av era personuppgifter på största allvar. Rental Alliance GmbH (nedan “Rental Alliance “, ””vi “eller ”oss “) lägger stor vikt vid användarnas datasäkerhet och de dataskyddsrättsliga lagarna och förordningarna.

Rental Alliance-websidor kan innehålla länkar till andra operatörers websidor, vilka inte omfattas av denna datapolicy. Vi varken vet vilka dataoperatörerna av dessa sidor registrerar, inte heller har vi något inflytande över denna. Information därom finns i datapolicy för de respektive websidorna.

Nedan informerar vi  er utförligt om handhavandet av er data.

Begreppsbestämning

Dataskydd utgår från termologin i Dataskyddsförordningen (GDPR).  

 • “Personuppgifter “är all information om en eller flera identifierbara naturliga personer (i följande ”berörd person “) (Art. 4 Nr. 1 GDPR). Till personuppgifter räknas information som för- och efternamn, adress och födelsedatum, kontaktdata (telefonnummer, E-postadress), faktureringsdata (bankdata) m m.
 • “Bearbetning “är varje med eller utan hjälp automatiserat förfarande eller efterföljande förfarande i sammanhang med personuppgifter som insamlats och registrerats, administrerats, sparats, anpassats, förändrats, sorterats, utvärderats, används, offentliggjorts genom överföring, spritts eller på annat sätt tillhandahållits, jämförts, inskränkts, raderats eller förstörts.
 • “Berörda personer“ är alla identifierbara naturliga personer, vars personuppgifter, bearbetas av operatören eller av annan person som fått i uppdrag därför.
 • ”Ansvarig“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ, som ensamt eller tillsammans med andra avgör syftet och bearbetandet av den personrelaterad datan. När syftet och medlen för bearbetandet bestäms av unionsrätten eller medlemsländernas lagstiftning kan kriterierna för utseendet av den ansvarige ske enligt unionsrätt respektive de enskilda medlemsländernas lagstiftning.
 • “Registerförare“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ, som på uppdrag  av den ansvarige bearbetar personuppgifter.
 • “Mottagare“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ som offentliggör personuppgifter, oberoende av om det rör sig om en tredje part eller inte. Myndigheter, som inom ramen för särskild bemyndigande bearbetar data som innehåller personuppgifter, enlig unionsrätten eller nationell rätt, betraktas emellertid inte som mottagare.
 • “Tredje part “är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ,  undantaget den berörde personen, den ansvarige och uppdragsbearbetaren , den person, som är direkt underställd den ansvarige eller den som av uppdragsbearbetaren fått rätt att bearbeta personuppgifterna.
 • “Samtycke “är varje av den berörde personen frivilligt ,i det särskilda fallet, klart avgivna viljeyttring i form av ett uttalande eller annan entydig bekräftande handling, med vilken den berörde personen manifesterar att hin är införstådd med bearbetningen av de aktuella personuppgifterna.

Registrering och bearbetning av personuppgifter 

Det är möjligt att besöka våra websidor utan att ange några personuppgifter. Om ni vill ta del av  vårt företags särskilda service via vår internetsida, kan det emellertid vara nödvändig att ange vissa personuppgifter. När det är nödvändigt att bearbeta personuppgifter och det inte finns någon laglig grundval därför, inhämtar vi alltid först den berörde personen samtycke.

Anonym dataregistrering

Man kan besöka vår websida utan att ange några personuppgifter. När man öppnar en internetsida (server-log-filer) sparas automatiskt exempelvis namnet på Internet Service Providers, det använda operativsystemet, websidan från vilken besöket görs, datum och besökets tid eller namnet på den aktuella filen, samt av säkerhetsskäl, t. ex. för hågkomst av angrepp på vår websida, den använda datorns IP-adress för en period av 7 dagar. Dessa uppgifter används bara för att förbättra våra erbjudanden och går inte att återkoppla till någon särskild person. Uppgifterna samkörs inte heller med andra personuppgifter. Rättslig grundval  för dataprocessandet är Art. 6 stycke 1 GDPR. Vi bearbetar och använder den insamlade data för följande syften: 1. Tillhandahållandet av Rental Alliance-websidor, 2. Förbättrandet av våra websidor 3. Upptäckande och förhindrande av fel/felfunktioner samt missbruk av websidor. Denna databearbetning sker för att vi skall kunna uppfylla användaravtalet för Rental Alliance-websidor. Vi har ett legitimt intresse  av att säkra funktionaliten och det felfria användandet av Rental Alliance-websidor samt att dessa uppfyller användarnas krav och önskemål. 

Användande av Cookie-Tracking

För att göra besöket på vår websida attraktivt och göra det möjligt att använda vissa funktioner använder vi på våra websidor så kallade cookies. Det rör sig om väl beprövad internetteknologi för lagring och hämtande av login- och annan användarinformation från samtliga besökare av Rental Alliance-websidor. Cookies är små textfiler, som finns på användarens enhet och med vars hjälp man bl. a. kan spara användarens inställningar. På så sätt kan våra websidor visas i ett format som är anpassat till användarens dator. Några av våra cookies raderas efter att browseranvändandet avslutats, ( så kallade sessionscookies). Andra cookies förblir på användarens dator, med dem kan vi eller de företag som vi samarbetar med, känner igen er browser vid nästa besök (så kallade varaktiga cokies).

Man kan ställa in browsern så att man informeras om användandet av cookies och godkännande av dess användande eller godkännandet av cookies för vissa fall eller rent allmänt utesluta användandet av dessa. Vidare kan man i efterhand radera cookies i för att ta bort data från websidor som finns på den aktuella datorn. Hur detta görs beskrivs på internet. Deaktivering av cookies kan leda till att av funktionalitet för Rental Alliance-websidor inskränks.

Deaktivering eller borttagande av cookies (Opt-Out)

Med varje webbrowser kan man inskränka användandet av cookies eller radera desamma. Ytterligare information finns på följande websidor:

Användande av Google Analytics

Denna websida använder funktioner från Google Analytics. Operatörens adress är Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade “Cookies “, textfiler, som lagras på datorn och med vars hjälp man kan göra användaranalyser. Den av cookies sammanställda informationen om hur ni använt/besökt websidan (inklusive IP-adressen) skickas till en Google-server i USA där den också sparas. Google använder informationen för att utvärdera av besöken och aktiviteterna på websidan. Dessa sammanställs i Reports för operatören med syfte att sammanföra användandet av internet  och websidan., När lagen så föreskriver eller när tredje part bearbetar den aktuella data på uppdrag av Google kan Google också i vissa fall överföra informationen till tredje part. 

Förhindrande att cookies lagras 

Man kan genom en inställning i browsers programvara förhindra att cookies sparas. Vi rekommenderat att ni emellertid inte utnyttjar websidan alla inställningsmöjligheter Med användandet av denna websida förklarar ni att ni är införstådd med Googles bearbetning av era personuppgifter på det sätt och med det syfte som tidigare beskrivits. 

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktion IP-anonymisering på websidan. På så sätt förkortar Google er IP-adress, som kommer från något medlemsland i EU eller i ett land i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), innan överföringen till USA.

Invändning mot datainsamling 

När man inte vill att Google vid öppnandet av sidor registrerar datan i browsern, finns en länk till Opt-Out för Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout , Denna Plug-in förhindrar att browsern laddar ned Analytics-Code, så att Google därefter inte får någon data från den öppnade sidan. Plug-in finns bara för Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Enligt Google blockerar browsern Google Analytics-Skript efter installation. Ytterligare information om användningsvillkor och datasäkerhet finns på www.google.com/analytics/terms/de.html resp. på  www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Denna Plug-in förhindrar att browsern hämtar in Analytics-Code, så att Google inte får någon daten när sidan öppnas. Plug-in finns för Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Enligt Google blockerar browsern Google Analytics-Skript efter installation.

Vi rekommenderar att man på Google Analytics websida matar in koden ”gat. anonymizeIp “, så att de insamlande IP-adresserna blir anonyma (så kallade IP-döljning).

Google Analytics demografiska kännetecken

Websidas använder Google Analytics funktion “demografiska kännetecken”. Med den kan man göra sammanställningar om användarens ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från Googles användarreklam samt av besöksdata från externa operatörer. Dessa uppgifter kan inte sammankopplas med någon enskild person. Köpskydd önskas kan funktionen deaktiveras med inställningsfunktionen i det aktuella Google-kontot. Insamling av personrelaterade data av Google Analytics kan i förhindras under rubriken “Invändning mot datainsamling”.

Användande av Google Remarketing

Denna websida använder Google Remarketing Teknologi från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google“). Det är en Retargetingteknologi med vars hjälp man vid besök på vår websida individuellt kan vända sig mot användaren, i form av riktad reklam från Googles reklamnätverk. Reklamen aktiveras med så kallade cookies.

För detta ändamål placeras cookies på datorn, med vars hjälp externa operatörer, inklusive Google, registrerar, vilka websidor som ni besökt. Med hjälp av denna information kan vi senare placera reklam på andra websidor som ni besöker. Besöken kan exempelvis ske med Googles sökfunktion eller Googles nätverk. Ytterligare information om Googles datasäkerhet och Remarketing-funktioner finns på: www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Man kan också här deaktivera cookiesfunktionen med en browsersinställning och/eller motsäga datainsamlandet inom ramen för Google Remarketing. Detta sker på www.google.com/policies/teknologis/ads/.

Användande av Google AdWords

På vår websida använder vi Google Conversion Tracking, en analystjänst  från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google“). Google AdWords placerar en cookie på användarens dator (”Conversion Cookie“), är det finns en Google-annons på vår websida. Dessa cookies förlorar efter 30 dagar sin giltighet och kan intet användas för personlig identifiering. Om ni har besökt några av våra sidor  vars cookies fortfarande är giltiga  kan vi och Google se att någon klickat på reklamfönstret och ni vidarebefordras till vår sida. Varje AdWords-kund har en annan cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas websidor. Den med Conversion-cookies insamlade informationen används för att ta fram Conversion-statistik för de AdWords-kunder som valt Conversion-Tracking. AdWords-kunderna informeras om antalet användare, som klickat på kundens reklamfönster och därefter vidarebefordras till en sida med Conversion-Tracking-Tag. Man får emellertid ingen information, med vars hjälp det vore möjligt att personligt identifiera användaren.

Om man inte vill ta del av tracking kan detta förhindras genom att användaren motsäger sig detta. Det görs, med en särskild programvara i browserns inställning (deaktiveringsfunktion). De kommer därefter inte att finnas med i Conversion-Tracking-statistiken. Närmare information om användningsvillkor och datasäkerhet finns på: www.google.de/policies/privacy/.

Användande av Google Ajax search API

På vår sida används Java-Script Code från företaget Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan: Google). Efter att ha aktiverat  Java-Script i browsern och ingen Java-Script-Blocker installerats, kommer er browser om så behövs att överföra personuppgifter till Google. Vi vet inte vilken data som Google sammankopplar med den erhållna data och för vilket ändamål Google använder dessa uppgifter. För att förhindra Googles Java-Script-Code kan man installera en Java-Script-blocker på browsern. 

Närmare information om användningsvillkor och datasäkerhet finns på: www.google.de/policies/privacy/.

Användande av Google Maps

Vi  använder Google Maps för kartor och vägbeskrivningar. Google Maps ägs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Med användandet av denna websida förklarar ni er införstådd med att Google eller dess representant eller externa operatörer samlar in, bearbetar och använder automatiskt insamlade data samt de av er inmatade uppgifterna.

Användningsvillkoren för Google Maps finns på: www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .

Utförlig information finns i datasäkerhetscentret i google.de: information om transparens och valmöjlighet samt dataskydsbestämmelser finns på policies.google.com/privacy .

Användande av Google Doubleclick 

Vi använder Doubleclick från Google. Det är en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Doubleclick by Google använder cookies för att aktivera relevanta reklamfönster. Er browser sammankopplar en pseudonym, som identifikationsnummer (ID), för att kontrollera, vilken reklam som visades i er browser och vilka fönster som öppnats. Cookies innehåller inga personuppgifter. Användandet av Doubleclick-cookies gör det möjligt för Google och dess partnerwebsidor att publicera reklam utgående från tidigare besök på våra eller andra websidor i Internet. Den med cookies insamlade informationen  överförs av Google till en server i USA där den också utvärderas och sparas. Google överför bara data till tredje part när lagen så tillåter eller köpskydd sker inom ramen för dataprocessandet. Det är uteslutet att Google samkör datan med annan registrerade data.

Man kan förhindra sparandet av cookies med en inställning i  browsers programvara; vi understryker emellertid att det kan leda till att det inte längre går att helt ut använda websidornas alla funktioner. 

Utförliga information finns i datasäkerhetscentret i google.de: information om transparens och valmöjligheter och dataskydsbestämmelser finns på policies.google.com/privacy.

Användande av Google Tag Manager

Websidan använder Google Tag Manager. Med denna tjänst kan man förvalta Webbsite-Tags. Google Tool Manager implementeras bara tags. Det innebär: Det används inte några cookies och inga personuppgifter registreras. Google Tool Manager ersätter andra tags, som i vissa fall registrerar data. Google Tag Manager använder emellertid inte denna datan. Har man på domän- eller cookie-nivå gjort en deaktivering, så består alla tracking-tags, förutsatt att dessa implementeras med Google Tag Manager.

Utförliga information finns i datasäkerhetscentret i google.de: information om transparens, valmöjligheter och dataskydsbestämmelser finns på policies.google.com/privacy.

Användande av Social Media

Användande av Facebook

På våra sidor är Facebooks funktioner av tjänster integrerade. Operatör är Facebook Inc.,1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. När ni besöker vår sida byggs en direkt förbindelse upp mellan er browser och Facebookservern. Facebook informeras på så sätt  att ni med er IP-adress har besökt vår sida. När ni klickar på Facebooks "Like-Button" och är inloggad på ert Facebook-Account kan ni länka innehållet på våra sidor med er Facebook-profil. På så sätt kan besöken på våra sidor allokeras till ert användarkonto. Vi har som operatörer av dessa sidor ingen kännedom om innehållet i den förmedlade datan eller Facebooks användande av densamma. Ytterligare information om Facebooks datapolicy finns på de-de.facebook.com/policy.php .

Om man inte vill att Facebook skall kunna allokera besöken på våra sidor till ert Facebook-användarkonto skall man logga ut sig från det aktuella användarkontot.

Användande av Google+

Vår sida använder funktioner från Google+. Operatör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Insamlande och vidarelämnande av information: Med hjälp av kommandoknappen för Google+ kan man dela med sig av information/meddelanden över hela världen. Med kommandoknappen för Google+- får ni och andra användare personifierad information/meddelanden av Google och våra partner. Google sparar både den +1 data som ni publicerat , men också information över de  +1 sidor som ni klickat på och besökt. Användarens +1 kan visas, som anvisning tillsammans med ert profilnamn och foto i Google-tjänsterna, men även i sökresultaten eller i er Google-profil, eller i något annat organ på websidor och annonser i internet. Google samlar in data över +1-aktiviteter för att  förbättra Google-tjänsterna för er och andra användare. För att kunna använda kommandoknappen för Google+- behöver man en global synlig, offentlig Google-profil, som måste innehålla det för profilen valda namnet. Detta namn kommer att användas i alla Google-tjänster. Ofta kan namnet också ersätta ett annat namn, som använts i samband med att ni delat data med ert Google-konto. Identiteten för Google-profilen kan visas för andra användare som har er E-postadress eller annan identifierbar information över er. Användande av den registrerade informationen: Förutom det ovan nämnda användandet kommer den av er tillhandahållna datan att användas enligt Googles dataskydsbestämmelser. Google kan komma att offentliggöra sammanfattande statistik över användarens+1-aktiviteter resp. vidareförmedla dessa till andra användare och partner, som publisher, annonsörer eller sidor som länkats.

Ytterligare information om datapolicyn för Google+ finns på: www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Användande av YouTube

Vår websida använder funktioner från YouTube. Operatör för sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När ni besöker en med YouTube-funktioner försedd sida byggs en förbindelse upp till YouTube-servern och denna informeras om vilka av våra sidor som besökts.

När ni är inloggad i ert YouTube-Account kan YouTube allokera ert surfande direkt till er personliga profil. Detta kan förhindras genom att ni loggar ut er från ert YouTube-Account.

Ytterligare information om bearbetandet av användardata finns i datapolicyn för YouTube på: www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Användande av Instagram

På våra sidor finns funktioner från det sociala nätverket Instagram. Dess funktioner erbjuds och är integrerade av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. När ni är inloggad i ert Instagram-Account kan ni genom att klicka på Instagram-Buttons länka innehållet på våra sidor till er Instagram-profil. På så sätt kan Instagram allokera våra sidas besökare till ert användarkonto. Vi hänvisar till att vi som operatörer av dessa sidor inte har någon kännedom om innehållet i den förmedlade datan eller hur Instagram använder densamma. Ytterligare information finns i Instagrams datapolicy på: instagram.com/about/legal/privacy/ .

Användande av Getty Images Bildern

Vi har på vår internetsida integrerat komponenter från företaget Getty Images. Operatör för Getty-Images-komponenter är Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland. Getty Images är en amerikansk bildagentur. En bildagentur är ett företag, som på marknaden tillhandahåller bilder och annat bildmaterial. Bildagenturen saluför huvudsakligen fotografier, illustrationer och filmmaterial. Bildagenturer ger licenser för de olika bilder som kunderna använder. Kunderna kan vara webplatsoperatörer, redaktioner för print- och Tv-media och reklambyråer.

Med Getty Images kan man (gratis) använda råbilder. Det kan innebära användande eller integration av externt innehåll, exempelvis text-, video- eller bilddata, som tillhandahålls av en extern internetsida och som sedan placeras på den egna internetsidan. För detta  används en så kallad inbäddningskod. Det är en HTML-kod, som integrerats av en webplatsoperatör på en internetsida. Köpskydd skett kommer det externa innehållet från en annan internetsida standardmässigt att visas direkt efter att internetsidan besökts. För att visa det externa innehållet laddas detta upp direkt från en annan internetsida. Getty Images har ytterligare information om inbäddning  på länken www.gettyimages.de/resources/embed.

Över den tekniska implementeringen av inbäddningskoden, med vars hjälp man kan visa bilder från Getty Images, överförs internetanslutningens IP-adress, som använts av den berörde personen på vår internetsida, till Getty Images. Getty Images registrerat vidare den använda browsertypen, browserspråket, tidpunkten och besökstiden. Vidare kan Getty Images Navigationsinformationen registrera information om vilka av våra undersidor som besökts av den berörde personen och vilka länkar som aktiverats, samt andra interaktioner, som genomförts av den berörde personen vid besök på vår internetsida. Denna data kan komma att sparas och utvärderas av Getty Images.

Ytterligare information och de gällande dataskyddsbestämmelserna för Getty Images finns på www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy.

Live Chat

Rental Alliance har en textbaserad rådgivning kallad Live Chat. Med denna kan man kommunicera med någon av våra rådgivare. Datainsamlandet används för att bearbeta era frågor. Det i Live-Chat av er i ett chatfönster inmatade textinnehållet (namn, frågor, evtl. kontaktdata) är frivilligt. Om ni under chatten önskar ytterligare kontakt, ber vi er, efter att rådgivaren bett er därom, att ni fyller i vårt kontaktformulär. Rättslig grundval för registrering och bearbetning av data är Art. 6 stycke 1 GDPR.

När Live Chat öppnas och används överför er internetbrowser av tekniska skäl i början av användandet automatiskt data (datum och tid för öppnandet, hur länge besöket varat). Syftet är att uppfylla våra juridiska förpliktelser vad gäller datasäkerhet, vårt intresse  av att förhindra och upphäva störningar och upprätthålla våra säkerhetsstandards. Datan bearbetas också - utan någon allokering till en konkret person- för analysändamål. Datainsamlandet sker för samma syfte som vid det anonyma datainsamlandet (se ovan).

Den av er i Live-Chat inmatade datan förblir hos oss, tills dess att ändamålet för datasparandet  bortfaller (t. ex. efter att frågan besvarats). Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna   för den aktuella datan  – berörs inte.

Kontaktformulär/förfrågningar

Man kan på vår sida skicka förfrågningar till oss genom att fylla i ett kontaktformulär. Uppgifterna från kontaktformuläret (frågeställningen, beträffanderubriken och datum, uthyrningsstationer, land) inklusive den angivna kontaktdatan (namn, efternamn, adress, telefonnummer och E-post) används för att besvara frågan och sparas av oss, för eventuella uppföljningsfrågor. Rättslig grundval för insamlandet och bearbetningen av datan är Art. 6 stycke 1 GDPR.

Den i kontaktformuläret inmatade datan förblir hos oss, tills dess att man ansöker om radering, återkallar samtycket för sparandet  eller att anledningen för datasparandet  bortfaller (exempelvis att frågan besvarats). Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna  – berörs inte.

E-postkontakt

När ni med E-post skickar förfrågningar eller ber om information, sparas de aktuella uppgifterna (E-postadress, innehåll, beträffanderubrik och datum) inklusive angivna kontaktdata (namn, efternamn och om så behövs telefonnummer och adress) för att  kunna bearbeta ärendet eller användas för uppföljningsfrågor. Datan vidareförmedlas inte utan ert uttryckliga samtycke. Art. 6 stycke 1 GDPR är den rättslig grundvalen för registrering och bearbetning av data.

Vi vill informera om att E-posten under överföring kan läsas eller förändras av obehöriga. Rental Alliance använder särskild programvara för att filtrera bort oönskad E-post (spamfilter). Med spamfiltret filtreras denna E-post bort.

Den i kontaktformuläret inmatade datan förblir hos oss, tills dess att man ansöker om radering, återkallar samtycket för sparandet  eller att anledningen för datasparandet  bortfaller (exempelvis att  efter att förfrågan besvarats). Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna  – berörs inte.

Tävling/Aktioner 

Man kan på vår sida delta i tävlingar och/eller särskilda aktioner. Deltagandet är frivilligt och oberoende av websidans andra erbjudanden. I samband med anmälan till tävlingen anger man sin E-postadress (och om så behövs för- och efternamn, telefonnummer, födelsedatum, adress). För att kunna vara med i tävlingen måste man registrera sig. Den registrerade datan används för att identifiera eventuella vinnare samt skicka vinsterna till dessa. Rättslig grundval är Art. 6 stycket 1 GDPR. Ytterligare data registreras inte, respektive bara efter samtycke.

Deltagarna förklarar sig emellertid införstådda att, i fall av en vinst, ställa redaktionella texter, förnamn (efternamn bara med den första bokstaven) inkl. foton till förfogande. 

Den registrerade datan sparas bara så länge som tävlingen varar. Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna  – berörs inte.

E-Shop/online bokning

På vår websida finns vår E-Shop. Vi registrerar besökaren/beställarens kontaktdata och i förekommande fall räkningsdata. För avtalets genomförande har vi särskilt markerade obligatoriska uppgifter. Ytterligare uppgifter är frivilliga. Syftet med att vi bearbetar datan är följande:

 • För att behandla din bokning.
 • För att kunna skicka textmeddelanden om status för din bokning. 
 • Kontakta dig om du har problem med din bokning. 
 • Att svara på dina frågor och meddela dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För jämförelse av din bokning och kunddata vid kreditkortscheck
 • Att skapa analyser för att kunna skicka erbjudanden och information som är relevanta för dig.
 • Verifiering av ålder för samtycke för inköp på nätet

Om så behövs för att kunna uppfylla våra avtalsenliga plikter gentemot tredje part som exempelvis registerförare, banker, skattemyndigheten etc. måste vi vidareförmedla data. Den juridiska grunden för registrering och databearbetning finns i Art. 6 stycke 1 GDPR. De uppgifter som du lämnat kommer att vara kvar i vårt företag tills beställningsprocessen är avslutad, ditt samtycke till lagring återkallas eller syftet med datalagring är inte längre tillämpligt. Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna enligt den handels- och skatterättsliga lagstiftningen och dess bestämmelser – berörs inte.

Intern överföring

Vi förmedlar er data internt till flera specialavdelningar för att uppfylla våra avtalsenliga eller i lag föreskrivna förpliktelser. En dataöverföring av personuppgifter sker bara köpskydd är nödvändigt och under beaktande av de därtill hörande dataskyddsföreskrifterna.

Koncernövergripande dataöverföring 

Rental Alliance är ett globalt verksamt företag, med säte i Tyskland. Uppgifterna som förmedlas till oss, sparas i vår centrala kunddatabank i Tyskland och används i den företagsinterna förvaltningen. När man utbyter data inom gruppen/koncernen sker görs detta för avtalsuppfyllande eller som användarvillkor för våra websidor. Vidare kan det finnas skäl för att vidareförmedla data för intern administrativ användning. Om de personrelaterade datan behandlas utanför Europa, exempelvis i Brasilien, Ryssland, Kina, Schweiz, Japan, New Zealand, Kanada eller USA görs detta under strikt iakttagande av samtlig gällande dataskyddslagstiftning och då särskilt Art. 44 f. GDPR. 

Överföring till tredje part 

Vi förmedla er data till tredje part för att kunna tillhandahålla applikationer och tjänster (så kallade ”Registerförare“), som  för oss utför externa tjänster. Exempelvis IT-operatörer, revisorer, etc. Dessa bearbetar datan bara enligt våra anvisningar. De får inte heller använda datan för egna kommersiella syften, som inte ligger inom ramen för de  fastställda ändamålen. 

Dataöverföring till ytterligare tredje part kan även ske, så att vi kan uppfylla våra i lag föreskrivna plikter  (myndigheter, banker, socialförsäkringen, etc.). 

På grund av gällande lagar och aktuellt rättsläge kan vi vara förpliktigade att yppa insamlade personuppgifter, inom ramen för en pågående domstolsprocess (Art. 6 stycke 1 lit. f GDPR). 

Personuppgifter vidareförmedlas bara:

 • efter att vederbörande gett sitt entydiga samtycke därtill enligt Art. 6 stycke 1 S. lit l a GDPR,
 • för att, enligt Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. f GDPR, tillvarata och framlägga nödvändigs rättsanspråk och det inte finns något skäl att anta att det finns ett så starkt skyddsintresse som förhindrar detta,
 • när det i lag är tillåtet, Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. c GDPR, för  genomförandet  av en avtalad    affärstransaktion enligt Art. 6 stycke 1 S. 1 lit. b GDPR.

Om bearbetning av dina uppgifter äger rum utanför Europa - till exempel i Japan, Nya Zealand, Schweiz, Kanada eller USA, kommer överföring av data att ske i enlighet med alla relevanta dataskyddslagar - särskilt enl artikel 44 och följande GDPR.

Överföring till tredje land eller internationella organisationer

Vi förmedla er data till länder utanför EU resp. EWR (ett så kallat tredje land) på grund de  ovan nämnda skälen (koncernintern överföring (Nr. 4.2) och överföring till tredje land (Nr. 4.3)). Överförandet sker bara inom ramen för  våra avtalsenliga och lagliga förpliktelser eller efter ert direkta samtycke. Överförandet sker under iakttagande av samtlig gällande lagstiftning och då särskilt Art. 44 f. GDPR. Särskilt på grund av att den Europeiska kommission beslutat om adekvat skyddsnivå eller på grund av särskilda garantier  (exempelvis som standard använda datasskyddsklausuler, etc.). 

Överföring av data till tredje land eller annan internationell organisation äger inte rum.

Automatiserat beslutsfattande inklusive Profiling

Som ansvarsfullt företag avstår vi från automatiskt beslutsfattande eller profiling.

Hur länge sparad data sparas  

Vi sparar er data så länge som är nödvändigt för våra serviceerbjudanden eller om det finns europeiska riktlinjer och förordningar eller lagar eller föreskrifter, som den bearbetningsansvarige är underkastad. I alla andra fall raderas personuppgifterna efter ändamålsenlig bearbetning, med undantag för sådan data, som vi av juridiska skäl måste spara. Exempelvis måste vi, enligt  skatte- och handelsjuridiska bestämmelser om uppbevaringsfrister,  spara olika slags dokument som avtal och räkningar för bestämda tidsperioder.

Teknisk säkerhet

Rental Alliance använder tekniska och organisatoriska, för att skydda den av oss förvaltade datan, mot tillfällig eller avsiktliga manipulationer, eventuell förlust och förstöring, Säkerhetsåtgärderna förhindrar också att obehöriga får tillgång till datan. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i enlighet med den teknologiska utvecklingen.

Denna sida använder av säkerhetsskäl SSL-kryptering (Secure Socket Layer) tillsammans med den använda  browserns högsta krypteringsnivå som skydd vid överförandet av förtroligt innehåll, som exempelvis förfrågningar, som sänds till operatören. För det mesta rör det sig om 256-Bit-kryptering. Om er browser inte har någon 256-Bit-kryptering, används istället 128-Bit v3 teknologin. Om en enstaka sida på vårt internet överförs i krypterad form ser man att browserns adressrad ändrats från "http://" till Fel! Ogiltig hyperlänkreferens., Vidare framgår det av låssymbolen i browserraden.

När SSL-krypteringen är aktiverat kan den av er förmedlade datan inte läsas av tredje part.

Vi hänvisar till att dataöverförande i Internet (exempelvis vid Epostkommunikation) kan vara behäftad med säkerhetsluckor. Vi kan inte heller garantera ett komplett skydd mot att tredje part (utomstående) tar del av och läser datan.

Rättsliga grundvalar för bearbetningen

Art. 6 I lit. a GDPR är den rättsliga grundvalen för vårt företags databearbetning, för vilken vi tidigare fått ett samtycke. 

När det är nödvändig att bearbeta personuppgifter för avtalspartner och/eller  den  berörde personen för att genomföra ett avtal, som exempelvis är fallet vid den nödvändiga bearbetningen för en varuleverans eller tillhandahållandet av andra tjänster eller motprestationer, baseras bearbetningen på Art. 6 I lit. b GDPR. Samma gäller för sådana betalningsprocesser som behövs för avtalets genomförande, exempelvis produktförfrågningar produkter eller tjänster. 

När vårt företag underligger en juridisk förpliktelse, med vilken bearbetningen av personuppgifter är nödvändig, exempelvis skattepåtaganden, baseras behandlingen på Art. 6 I lit. c GDPR. 

I sällsynta fall kan det vara av stor betydelse för den berörde personen eller en annan naturlig person att behandlingen av den personrelaterade datan skyddas. Det är exempelvis fallet när en besökare i vårt företag skadas och man måste uppge den skadades namn, ålder, försäkringskassa eller annan livsviktig information till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. Detta är i enlighet med Art. 6 I lit. d GDPR. 

Slutligen kan bearbetningen baseras på Art. 6 I lit. f GDPR. På denna rättsliga grundval baseras bearbetning, som inte omfattats av de tidigare nämnda lagrummen, köpskydd är nödvändigt för vårt företag eller tredje part och vi har ett berättigat intresse därför, om inte den berörde personen intressen överväger. Dataprocessandet av personuppgifter regleras i Artikel 6 I lit. f GDPR . Det sker när det ligger i vårt berättigade intresse  att genomförandet  affärsverkstransaktioner sker till förmån för alla våra anställda och  kunder.

I lag fastlagda eller avtalsenliga föreskrifter för  tillhandahållandet av personuppgifter; Förutsättningar för avtalsslutande; den berörde personen skyldighet att tillhandahålla personuppgifter; möjliga följder köpskydd inte sker

Tillhandahållandet av personuppgifter är delvis i lag fastlagd (exempelvis skattebestämmelser) . Det kan också framgå av ingångna avtal (exempelvis uppgifter om avtalsparten). Den berörde personen är exempelvis skyldig att  till oss tillhandahålla personuppgifter, när vårt företag sluter ett avtal med denne. Om så inte sker kommer inget avtal till stånd. Innan personuppgifterna skickas måste den berörde vända sig till oss. Vår personal kommer därefter att individuellt informera den berörde om att tillhanda hållandet av personuppgifter är föreskrivet i lag eller avtal och är nödvändigt för ett avtalsslut, och vilka följder detta har om så inte sker. 

Minderåriga

Online-erbjudandena riktas inte till personer som yngre än 18 år. Personer, som ännu inte fyllt 18 år måste ha målsmans godkännande innan personliga data förmedlas till Rental Alliance.

De berördas rättigheter

Ni har rätt att få reda på vilken data som sparats av oss, hur länge datan sparats, syftet därmed och de rättsliga grundvalarna samt mottagarna av överföringarna. Felaktiga data kan korrigeras, otillåten eller inte längre nödvändiga data raderas. Vidare har den berörde en invändningsrätt, en rätt gällande inskränkning av den behandlande datan samt rätten att överföra data. 

Denna information tas fram efter den berördes ansökan och det kostar inget.

Ni kan också skicka en besvärsskrivelse direkt till en tillsynsmyndighet.

Återkallande av samtycket för databearbetning

En del av databearbetningen kan bara ske efter att vederbörandes uttryckliga gett sitt samtycke. Det avgivna samtycket kan  återkallas. Det räcker med ett formlöst mejl till datenschut(at)rental-alliance.com.  Rättsverkan av den utförda databearbetningen förblir oberört av återkallandet.

Den hittillsvarande databearbetningen är rättskonform och berörs inte av svaret.

Ansvarigt kontaktställe och kontaktuppgifter för den externe ombudsmannen

 

Ansvarigt kontaktställe:

Rental Alliance GmbH
Achener Weg 60
88316 Isny im Allgäu
E-Mail: datenschutz(at)rental-alliance.com 

 

Kontaktdata för den externa ombudsmannen:

Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Tel.: +49 7542 949 21 00
E-Mail: anfragen(at)ddsk.de 

Top